Happy Parthy Catering
Du er her:

Standard forretningsbetingelser for Happy Parthy Catering ApS, cvr.nr. 17448889


1. Generelt. Disse forretningsbetingelser gælder i enhver henseende for Happy Parthy Catering ApS’ (herefter ”HPC”) køb, salg og udleje, i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale. Vedkommende HPC handler med, herefter benævnt ”samhandelspartneren”, kan ikke uden særlig skriftlig aftale påberåbe sig egne vilkår, med mindre dette er særligt og skriftligt aftalt.


2. Tilbud. Tilbud uden udløbsdato udstedt pr. brev, e-mail, fax, telefon eller på enhver anden måde, kan annulleres uden forudgående varsel af HPC, indtil accept måtte være kommet til HPC’s kundskab.


3. Priser og Betalingsvilkår. Alle priser er ekskl. moms. Medmindre andet er aftalt, betales der kontant forud for levering. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renters renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyrer. Samhandelspartneren kan ikke foretage modregning i betalinger for krav relateret til andre retsforhold, ligesom samhandelspartneren ikke kan udøve tilbageholdsret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modregne vedrørende den konkrete leverance.


4. Betingelser ved udlejning af udstyr. HPC leverer/afhenter, opsætter/nedtager udstyret på aftalte datoer og sørger for, at det udlejede udstyr er funktionsdygtigt ved opstillingen. Ved eventuelle defekter på udstyret kontaktes HPC straks. HPC yder serviceassistance i lejeaftalens periode, hvis der forekommer nedbrud på det udlejede udstyr, uanset årsag, og forsøger bedst muligt at løse opståede problemer. Ved manglende funktionalitet under eller ved ophør af lejeperioden, som ikke kan lægges HPC til last, betaler samhandelspartneren for udgifter til reparation og erstatter til nyprisen, hvis reparation ikke er mulig. Nyværdien på det udlejede udstyr oplyses overfor samhandelspartneren ved lejeaftalens indgåelse. Alt udstyr leveres af HPC rengjort og skal af samhandelspartneren ligeledes returneres fuldstændigt rengjort. Samhandelspartneren betaler for rengøring af ikke rengjort udstyr efter HPC’s skøn og i forhold til behovet for rengøring, dog aldrig under kr. 500. Lejeren må ikke pantsætte, fremleje eller udlåne udstyret uden forudgående skriftlig aftale med HPC. I lejeperioden har samhandelspartneren ansvaret for udstyret, som ikke er forsikret, og som henstår for lejers regning og risiko, i enhver henseende. Køber opfordres til selv at tegne relevant forsikring.


5. Betingelser ved køb af brugt udstyr. HPC betinger sig, at brugt udstyr, som købes, er gældfrit og funktionsdygtig på opkøbstidspunktet, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6. Betingelser ved salg af udstyr - nyt og brugt. De af HPC oplyste priser er dagspriser med forbehold for prisstigninger fra leverandørside, ændringer i valutakurser og andre forhold uden for HPC’s kontrol. Specialfremstillet udstyr tages ikke retur. Alt sælges ab lager, med mindre det er aftalt, at HPC foretager levering og i så fald kun til kantstenen, hvor risikoen overgår til samhandelspartneren. Leveringstid er indenfor 3 uger fra accept af ordre. Der er ingen tilbageleveringsret.


7. Ejendomsforbehold. HPC forbeholder sig ejendomsretten til de i henhold til nærværende tilbud/ordrebekræftelse omhandlende solgte varer, indtil hele købesummen inkl. renter og eventuelle omkostninger er fuldt betalt.


8. Mangler. Der er 12 måneders reklamationsret, men ingen garanti, på leveret udstyr. Konstateres der mangler ved det leverede, som var til stede på leveringstidspunktet, er HPC forpligtet til at foretage omlevering, udbedring eller give et afslag efter eget valg. Reklamation skal ske skriftligt og straks manglen konstateres eller kunne være konstateret. Manglende overholdelse heraf medfører bortfald af reklamationsretten. Samhandelspartneren afholder udgifter til fragt af udstyret til og fra HPC. Reklamationsret bortfalder, hvis manglen skyldes fejlagtig tilslutning eller anvendelse. Der er ikke reklamationsret på brugt udstyr, som sælges som beset. Det er samhandelspartnerens ansvar at sikre sig, at udstyret er egnet og godkendt til det af samhandelspartneren påtænkte formål, herunder kapacitet og er installeret, tilsluttet og anvendt korrekt.

9. Forsinkelse med levering. HPC er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder udenfor HPC’s kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art. I så fald udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig. I så fald skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder. I øvrige tilfælde af forsinkelse kan samhandelspartneren hæve aftalen, såfremt HPC ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber. I så fald anses aftalen for annulleret og ingen af parterne kan rejse erstatningskrav mod hinanden.

10. Produktansvar. HPC er kun ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale til ugunst for skadelidte. HPC fraskriver sig ansvar for produktansvar på ethvert andet grundlag. HPC skal straks og skriftligt orienteres herom. I det omfang HPC måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde HPC skadesløs i samme omfang som HPC’s ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber. Produktansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige dækning i henhold til HPC’s produktansvarsforsikring.

11. Ansvarsbegrænsning. HPC kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand. HPC’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til det beløb, samhandelspartneren har erlagt for ydelsen, eller mangel på samme, hvorpå kravet baseres.

12. Værneting. Enhver tvist mellem HPC og samhandelspartneren skal søges løst i minelighed, og hvis dette ikke lader sig gøre, skal den afgøres i henhold til dansk ret og efter HPC’s valg og ved Retten i Sønderborg, Vestre Landsret eller ved købers almindelige værneting.
November 2015

HAPPY PARTHY CATERING
Telefon: +45 22 144 244 | Adresse: Træhedevej 1, Neder Jerstal, 6500 Vojens | E-mail: info@storkoekkenudlejning.dk | CVR: 17 44 88 89